logo left
logo right
  Login

Name Group Attilio/Attilia

Info Name groups

Group info:
Language of origin:Etrusk
Topics:Roman family name
Name variants:

All variants, grouped by language of use

LanguageFemale VariantsMale Variants
ItalianAttiliaAttilio
Latin Attilius
Name variants:

1 female and 2 male name variants, sorted by name and gender

NameLanguages of Use
AttiliaItalian

NameLanguages of Use
AttilioItalian
AttiliusLatin