logo left
logo right
  Login

Name Group Pius/Pia

Info Name groups

Group info:
Language of origin:Latin
Words:pius = pious  Latin
Topics:New Testament, Popes
Variants' top ranks:16:Pia Slovenia 2009,  22:Pía Chile 2008
Name variants:

All variants, grouped by language of use

LanguageFemale VariantsMale Variants
GermanPiaPius
SpanishPíaPio
Portuguese Pio
ItalianPiaPio
EnglishPia 
FrenchPia 
Name variants:

2 female and 2 male name variants, sorted by name and gender

NameLanguages of Use
PiaGerman, Italian, French, English
PíaSpanish

NameLanguages of Use
PioPortuguese, Spanish, Italian
PiusGerman