logo left
logo right
  Login

Name Group Publio

Info Name groups

Group info:
Language of origin:Latin
Words:publius  Latin
Topics:Roman given name
Name variants:

All variants, grouped by language of use

LanguageFemale VariantsMale Variants
Italian Publio
Latin Publius
Name variants:

2 male name variants, sorted by name and gender

NameLanguages of Use
PublioItalian
PubliusLatin