logo left
logo right
  Login

Name Group Apollonius/Apollonia

Info Name groups

Group info:
Language of origin:Old Greek
Info about origin, male:from the name of the Greek god Apollo, the god of the sun and light
 the meaning of the name of this god is not known for sure
Topics:Greek mythology
Variants' top ranks:19:Apolline Paris 2016,  400:Apollo USA 2021
Somehow related to:Apollinaris/Apollinaria
Name variants:

All variants, grouped by language of use

LanguageFemale VariantsMale Variants
GermanApollonia, LonaApollonius
Italian Apollo
DutchLons 
FrenchApolline 
EnglishApollonia 
PolishApolonia 
Latin Apollonius
Old Greek Apollonios
Name variants:

5 female and 4 male name variants, sorted by name and gender

NameLanguages of Use
ApollineFrench
ApolloniaGerman, English
ApoloniaPolish
LonaGerman
LonsDutch

NameLanguages of Use
ApolloItalian
ApolloniosOld Greek
ApolloniusGerman
ApolloniusLatin