logo left
logo right
  Login

Name Group Thaddeus

Info Name groups

Group info:
Language of origin:Aramaic
Info about origin:origin and meaning unknown, maybe of Aramaic origin
 in the Bible Jude Thaddeus is one the 12 apostles of Jesus
Topics:12 Apostles, New Testament
Variants' top ranks:17:Tadeusz Poland 2012,  45:Tadej Slovenia 2009,  65:Tadeo Mexico 2013,  595:Thaddeus USA 1993
Name variants:

All variants, grouped by language of use

LanguageFemale VariantsMale Variants
German Thaddäus
Portuguese Tadeu
English Tad, Thaddeus
Spanish Tadeo
Italian Taddeo
Slovenian Tadej
Polish Tadeusz
Name variants:

8 male name variants, sorted by name and gender

NameLanguages of Use
TadEnglish
TaddeoItalian
TadejSlovenian
TadeoSpanish
TadeuPortuguese
TadeuszPolish
ThaddäusGerman
ThaddeusEnglish