logo left
logo right
  Login

Name Group Mireille

Info Name groups

Group info:
Language of origin:Provençal
Words:mirar = to admire  Provençal
Topics:Words
Variants' top ranks:11:Mirela Albania 2008,  48:Mirella Hungary 2014,  62:Mireia Spain 2006,  99:Mireille Belgium 2013
Name variants:

All variants, grouped by language of use

LanguageFemale VariantsMale Variants
ItalianMirella 
FrenchMireille 
SpanishMirella 
CatalanMireia 
ProvençalMirèio 
RomanianMirela 
Name variants:

5 female name variants, sorted by name and gender

NameLanguages of Use
MireiaCatalan
MireilleFrench
MirèioProvençal
MirelaRomanian
MirellaSpanish, Italian