logo left
logo right
  Login

Name Group Lucrezia

Info Name groups

Group info:
Language of origin:Latin
Topics:Family name, Roman family name
Name variants:

All variants, grouped by language of use

LanguageFemale VariantsMale Variants
ItalianLucrezia 
LatinLucretia 
Name variants:

2 female name variants, sorted by name and gender

NameLanguages of Use
LucretiaLatin
LucreziaItalian