logo left
logo right
  Login

Name Group Lelio/Lelia

Info Name groups

Group info:
Language of origin:Latin
Words:laevus  Latin
Topics:Family name
Name variants:

All variants, grouped by language of use

LanguageFemale VariantsMale Variants
ItalianLeliaLelio
LatinLaelia 
Name variants:

2 female and 1 male name variants, sorted by name and gender

NameLanguages of Use
LaeliaLatin
LeliaItalian

NameLanguages of Use
LelioItalian