logo left
logo right
  Login

Name Group Flaminio

Info Name groups

Group info:
Language of origin:Latin
Topics:Roman family name
Name variants:

All variants, grouped by language of use

LanguageFemale VariantsMale Variants
Italian Flaminio
Latin Flaminius
Name variants:

2 male name variants, sorted by name and gender

NameLanguages of Use
FlaminioItalian
FlaminiusLatin